Statut

You are viewing an old revision of this post, from 7 stycznia 2020 o 09:13:00. See below for differences between this version and the current revision.

STATUT

Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

zatwierdzony

Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XXX/291/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, zwana dalej “Biblioteką” działa na podstawie :

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami).

2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz. 694 ze zmianami)

3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 ze zmianami)

4. Niniejszego Statutu.

§ 2

„Biblioteka” jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3

Siedzibą „Biblioteki” jest miasto Gniezno.
Terenem działania „Biblioteki” jest Miasto Gniezno.

§ 4

1. „Biblioteka” posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.

2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Gniezna.

3. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§ 5

„Biblioteka” służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Miasta i regionu gnieźnieńskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6

Do szczegółowego zakresu działania „Biblioteki” należy:

1. gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu (na zewnątrz),

3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej,

4. organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

5. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturowych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,

6. doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, oraz sprawowanie nadzoru nad utworzonymi filiami i punktami bibliotecznymi,

7. realizacja zadań biblioteki powiatowej, w przypadku podpisania stosownego porozumienia między zainteresowanymi samorządami lokalnymi.

Rozdział III

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 7

1. Organem zarządzającym „Biblioteką” jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny .

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

4. W przypadku nie powołania zastępcy dyrektora, w czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

§ 8

1. W „Bibliotece” zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w „Bibliotece” mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor „Biblioteki”.

3. Dyrektor i pracownicy „Biblioteki” powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§ 9

1. „Biblioteka” prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne, kawiarenki internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. W skład „Biblioteki” wchodzą:

Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ul. Mieszka I 16 oraz cztery Filie biblioteczne:

a) Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3

b) Filia Nr 2 przy ul. Staszica 12 a, 3,

c) Filia Nr 3 przy ul. Zabłockiego 12,

d) Filia Nr 9 na Os. Jagiellońskim 29,

3. Przy „Bibliotece” mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora „Biblioteki”, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gniezna.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 10

„Biblioteka” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie ustawą o rachunkowości.
Podstawą gospodarki finansowej „Biblioteki” jest roczny plan finansowy, w którym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i materiałów bibliotecznych.

§ 11

Przychodami „Biblioteki” są;

1. wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,

2. dotacje z budżetu,

3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 12

„Biblioteka” może pobierać jednorazową, roczną opłatę rejestracyjną oraz opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 13

„Biblioteka” może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach, lecz dochód z działalności gospodarczej powinien być przeznaczony na cele statutowe.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. „Biblioteka” używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012
Rady Miasta Gniezna
z dnia 24 października 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11 ust. 1,
i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r.
poz. 642 ze zmianami)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna z dnia
26 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna
zapis § 9, ust. 2, otrzymuje brzmienie:
W skład „Biblioteki” wchodzi:
Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ulicy
Mieszka I 15-16 oraz trzy Filie biblioteczne:
a. Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3
b. Filia nr 2 przy ul. Staszica 12a,
c. Filia nr 9 na osiedlu Orła Białego 18 (budynek Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Maria Kocoń

Dziennik zmian:
  • 7 stycznia 2020 o 09:13:00 przez Administrator

Zmiana:

7 stycznia 2020 o 09:13:00Current Revision
Content
  <h4 style="text-align: left;"><strong>Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna</strong></h4>
  <p style="text-align: left;">zatwierdzony</p>
  <p style="text-align: left;"><strong>Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XXX/291/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong> STATUT</strong></h2>  <h5 style="text-align: left;"><strong>Rozdział I</strong></h5>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna</strong></h4>   
<p style="text-align: center;">zatwierdzony</p>   
<p style="text-align: center;"><strong>Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XXX/291/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.</strong></p>   
<h5><strong>Rozdział I</strong></h5>  
<strong>Postanowienia ogólne</strong> <strong>Postanowienia ogólne</strong>
§ 1 § 1
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, zwana dalej “Biblioteką” działa na podstawie : Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, zwana dalej “Biblioteką” działa na podstawie :
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami). 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami).
2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz. 694 ze zmianami) 2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz. 694 ze zmianami)
3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 ze zmianami) 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 ze zmianami)
4. Niniejszego Statutu. 4. Niniejszego Statutu.
§ 2 § 2
„Biblioteka” jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. „Biblioteka” jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
§ 3 § 3
Siedzibą „Biblioteki” jest miasto Gniezno. Siedzibą „Biblioteki” jest miasto Gniezno.
Terenem działania „Biblioteki” jest Miasto Gniezno. Terenem działania „Biblioteki” jest Miasto Gniezno.
§ 4 § 4
1. „Biblioteka” posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gniezna. 1. „Biblioteka” posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.
2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Gniezna. 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Gniezna.
3. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 3. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
<h5><strong>Rozdział II</strong></h5> <h5><strong>Rozdział II</strong></h5>
<strong>Cele i zadania biblioteki</strong> <strong>Cele i zadania biblioteki</strong>
§ 5 § 5
„Biblioteka” służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Miasta i regionu gnieźnieńskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. „Biblioteka” służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Miasta i regionu gnieźnieńskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 6 § 6
Do szczegółowego zakresu działania „Biblioteki” należy: Do szczegółowego zakresu działania „Biblioteki” należy:
1. gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 1. gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu (na zewnątrz), 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu (na zewnątrz),
3. prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej, 3. prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej,
4. organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo, 4. organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
5. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturowych i oświatowych potrzeb społeczeństwa, 5. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturowych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,
6. doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, oraz sprawowanie nadzoru nad utworzonymi filiami i punktami bibliotecznymi, 6. doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, oraz sprawowanie nadzoru nad utworzonymi filiami i punktami bibliotecznymi,
7. realizacja zadań biblioteki powiatowej, w przypadku podpisania stosownego porozumienia między zainteresowanymi samorządami lokalnymi. 7. realizacja zadań biblioteki powiatowej, w przypadku podpisania stosownego porozumienia między zainteresowanymi samorządami lokalnymi.
<h5><strong>Rozdział III</strong></h5> <h5><strong>Rozdział III</strong></h5>
<strong>Organy biblioteki i jej organizacja</strong> <strong>Organy biblioteki i jej organizacja</strong>
§ 7 § 7
1. Organem zarządzającym „Biblioteką” jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny . 1. Organem zarządzającym „Biblioteką” jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny .
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.
3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta. 3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
4. W przypadku nie powołania zastępcy dyrektora, w czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik. 4. W przypadku nie powołania zastępcy dyrektora, w czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
§ 8 § 8
1. W „Bibliotece” zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w „Bibliotece” mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. 1. W „Bibliotece” zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w „Bibliotece” mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor „Biblioteki”. 2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor „Biblioteki”.
3. Dyrektor i pracownicy „Biblioteki” powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami. 3. Dyrektor i pracownicy „Biblioteki” powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.
§ 9 § 9
1. „Biblioteka” prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne, kawiarenki internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 1. „Biblioteka” prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne, kawiarenki internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. W skład „Biblioteki” wchodzą: 2. W skład „Biblioteki” wchodzą:
Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ul. Mieszka I 16 oraz cztery Filie biblioteczne: Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ul. Mieszka I 16 oraz cztery Filie biblioteczne:
a) Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3 a) Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3
b) Filia Nr 2 przy ul. Staszica 12 a, 3, b) Filia Nr 2 przy ul. Staszica 12 a, 3,
c) Filia Nr 3 przy ul. Zabłockiego 12, c) Filia Nr 3 przy ul. Zabłockiego 12,
d) Filia Nr 9 na Os. Jagiellońskim 29, d) Filia Nr 9 na Os. Jagiellońskim 29,
3. Przy „Bibliotece” mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 3. Przy „Bibliotece” mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora „Biblioteki”, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gniezna. 4. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora „Biblioteki”, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gniezna.
<h5><strong>Rozdział IV</strong></h5> <h5><strong>Rozdział IV</strong></h5>
<strong>Gospodarka finansowa Biblioteki</strong> <strong>Gospodarka finansowa Biblioteki</strong>
§ 10 § 10
„Biblioteka” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie ustawą o rachunkowości. „Biblioteka” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie ustawą o rachunkowości.
Podstawą gospodarki finansowej „Biblioteki” jest roczny plan finansowy, w którym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i materiałów bibliotecznych. Podstawą gospodarki finansowej „Biblioteki” jest roczny plan finansowy, w którym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i materiałów bibliotecznych.
§ 11 § 11
Przychodami „Biblioteki” są; Przychodami „Biblioteki” są;
1. wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, 1. wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,
2. dotacje z budżetu, 2. dotacje z budżetu,
3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
§ 12 § 12
„Biblioteka” może pobierać jednorazową, roczną opłatę rejestracyjną oraz opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe. „Biblioteka” może pobierać jednorazową, roczną opłatę rejestracyjną oraz opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
§ 13 § 13
„Biblioteka” może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach, lecz dochód z działalności gospodarczej powinien być przeznaczony na cele statutowe. „Biblioteka” może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach, lecz dochód z działalności gospodarczej powinien być przeznaczony na cele statutowe.
<h5><strong>Rozdział V</strong></h5> <h5><strong>Rozdział V</strong></h5>
<strong>Postanowienia końcowe</strong> <strong>Postanowienia końcowe</strong>
§ 14 § 14
1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
2. „Biblioteka” używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 2. „Biblioteka” używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
<strong>UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012</strong> <strong>UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012</strong>
<strong>Rady Miasta Gniezna</strong> <strong>Rady Miasta Gniezna</strong>
<strong>z dnia 24 października 2012 roku</strong> <strong>z dnia 24 października 2012 roku</strong>
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna
z dnia 26 listopada 2004 roku z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11 ust. 1, gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11 ust. 1,
i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r. i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r.
poz. 642 ze zmianami) poz. 642 ze zmianami)
Rada Miasta uchwala, co następuje: Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. § 1.
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna z dnia W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna z dnia
26 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna 26 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna
zapis § 9, ust. 2, otrzymuje brzmienie: zapis § 9, ust. 2, otrzymuje brzmienie:
W skład „Biblioteki” wchodzi: W skład „Biblioteki” wchodzi:
Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ulicy Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ulicy
Mieszka I 15-16 oraz trzy Filie biblioteczne: Mieszka I 15-16 oraz trzy Filie biblioteczne:
a. Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3 a. Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3
b. Filia nr 2 przy ul. Staszica 12a, b. Filia nr 2 przy ul. Staszica 12a,
c. Filia nr 9 na osiedlu Orła Białego 18 (budynek Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie) c. Filia nr 9 na osiedlu Orła Białego 18 (budynek Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)
§ 2. § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.
§ 3. § 3.
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady
Maria Kocoń Maria Kocoń

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.